Valerio Scanu è dimagrito di 11 kg

-
Valerio Scanu è dimagrito di 11 kg